İlamsız İcra Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

T.C.

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 201  /…Esas

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU ADI-SOYADI )          : ……………….…………….  (TCK. No: ………………………….)

ADRESİ             : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………

ALACAKLI          : ……………………………………………………………..

ADRESİ             : ………………………………………………..

………………………………………………………

TEBELLÜĞ TARİHİ: …../…./201… (ilgili yazının size tebliğ edildiği tarih)

KONU               : Ödeme emrine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

Şöyle ki;

1-) Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur.

2-) Aramızda bir hukuki ilişki olmamış, sözleşme yapılmamıştır.

3-) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

Sonuç ve Talep: Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/201…

Ödeme Emrine İtiraz Eden (Borçlu)

Adı ve Soyadı: ……………..………………..

İmza: …………………………………….

EKİ: Nüfus Cüzdan Fotokopisi