skip to Main Content

………….. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                 :

T.C. NO                  :

Adresi                     :

VEKİLİ                  : Adres, telefon numarası

DAVALI                :  Şirket ise tam ve doğru ticaret unvanı

                                   Şahıs ise isim ve soyad ile T.C. kimlik numarası

Adresi                    :

 

KONU                      : Her bir işçilik alacağına istinaden tahsil amaçlı belirsiz alacak davasından ibarettir.

HARCA ESAS

DEĞER                     : ………..-TL

 

AÇIKLAMALAR  :

 

A)Hizmet süresi ve ilişkisi, ücret miktarı, mesleki sıfatı, fesih sebebi ve şekli (hizmet döküm cetveli, tanık anlatımları, işveren kayıtları, ticaret sicil kayıtları, hesap ekstresi, emsal ücret, e-posta kayıtları,  iş sözleşmesi, tebliğ şerhli ihtarname sureti, tanık beyanları, fesih bildirim yazısı, işten çıkış bildirgesi, ikale sözleşmesi, ibraname, tutanaklar ile ispat edilecektir.)

 

1-                 Müvekkilim davalı şirkette    …/…/…-…/…/… tarihleri arasında çalışmıştır. ((hizmet döküm cetvelinde birden fazla işyeri sicil numarası var ise her bir sicil numarasının ait olduğu işverenin davalı işyeri ile organik bağını gösterir açıklamaların yer alması – tarihlerin gün/ay/yıl olarak belirtilmesi)

2-                 Müvekkilim davalı şirkette en son ….. sıfatı ile çalışmıştır. (davacının işyerinde yaptığı işin mahiyeti ve mesleki sıfatının gösterilmesi, bu meslekteki kıdeminin bildirilmesi)

 

3-                 Müvekkilim davalı şirkette fesih tarihi itibari ile … TL aylık net ücret ile çalışmıştır. (mümkünse yıllara göre almış olduğu net ücret miktarı, net ücretin içerisinde asgari geçim indiriminin olup olmadığı, sürekli ve düzenli yapılan ayni ve sosyal yardımlar, yol ve yemek ücretlerinin miktarı ve ödeme şekli,  sefer sayı ve harcırah miktarları, sefer bölgeleri, harcırahın mahiyeti, ücret eklerinin mahiyetleri, oranları, ödeme şeklinin belirtilmesi, aylık ücret miktarının bordroda gösterilen miktarlardan farklı olup olmadığı, banka ismi, hesap ve şube numarasının bildirilmesi veya hesap ekstrelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

 

4-                 Müvekkilim davalı şirkette aralıksız ve kesintisiz olarak / kesintili ise …-…. tarihleri arasında iki dönem halinde çalışmıştır. (kesintili ise ilk çalışmasının ne şekilde sona erdiği, ödeme yapılıp yapılmadığı, farklı  şubeler nezdinde çalışma varsa şubelerin isimleri ile giriş ve çıkış tarihleri, ücretsiz izne ayrılıp ayrılmaması, raporlu olunan süreler, hizmet süresinin askıda kalıp kalmadığına ilişkin bilgileri)

 

5-                 Feshin kim tarafından, hangi sebeple ve ne şekilde gerçekleştirildiği açık ve somut olarak belirtilecektir. (ibraname verilip verilmediği, verilme şekli ve karşılığında ödeme yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise mahiyeti ve miktarı)

 

6-                 Müvekkilimin iş akdine ….. şekilde son verilmiş olması nedeni ile kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmıştır.

 

B)Yıllık izin ve ödenmeyen maaşlar ile asgari geçim indirimi (iznin kullandırıldığı veya bedelinin ödendiğine ilişkin işveren kayıtları, ibraname, maaş ödemesine ilişkin hesap ekstresi, makbuz, nüfus kayıtları ile ispat edilecektir)

 

1-                 Hangi yıllara ait izinlerin kullandırılmadığı veya çalıştığı dönem içerisinde kullandığı toplam izinlerin yıllara göre açıklanması,

 

2-                 Ödenmeyen ücret aylıklarının hangi yıllara ve aylara ait olduğunun, miktarları ayrı ayrı belirtilerek açıklanması,

 

3-                 Ödenmeyen asgari geçim indiriminin hangi yıllara ve aylara ait olduğunun miktarları ayrı ayrı belirtilerek  açıklanması ve evli olup olmadığı, evli ise kaç çocuğunun bulunduğu, eşinin çalışıp çalışmadığının bildirilmesi,

 

C)Çalışma günleri ve saatleri, çalışma şekline ilişkin bilgiler, çalışma koşullarındaki değişiklikler, (puantaj kayıtları, tanık beyanları, mesai çizelgeleri, şift kayıtları ile ispat edilecektir)

 

1-                 Müvekkilimin işyerindeki çalışma düzenine göre haftada ….. gün, sabah … ile akşam … saatleri arasında çalıştırıldığı, haftada … gün izin kullandırıldığı, haftada veya ayda …. gün en az …. saate kadar çalışmasının sürdüğü, bu çalışmalarının karşılığı ödenmemiştir. (tatil günlerindeki çalışma şekli, cumartesi çalışması varsa süresi, öğle arası ve çay molalarının verilip verilmediği ile sayısı)

 

2-                 Hangi ulusal ve resmi bayram tatillerinde çalıştığını, dini bayramların tamamında çalışıp çalışmadığı belirtilecektir.

D)Alacaklar ile ilgili ihtarname çekilip çekilmediği, Bölge Çalışma Müdürlüğüne ya da SGK ya başvuruda bulunulup bulunulmadığı, bulunulmuş ise müracaat dilekçesi veya müracaat tarih ve numarasının bildirilmesi .

 

HUKUKİ SEBEPLER            : 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümleri, 6100 sayılı HMK’nun 107/1. maddesi hükümlerine göre; hesaplamanın unsurlarından olan hizmet süresi ve aylık ücret miktarı çekişme konusu olması nedeni ile şu an için tam ve net olarak belirlenmesi mümkün olmadığından sigorta kayıtlarına göre tarafımızca belirlenebilen asgari tutarlar üzerinden huzurdaki tahsil amaçlı belirsiz alacak davasına konu edilen her bir talep ileride hizmet süresi ve ücretin kesin olarak belirlenmesini takiben verilecek talep artırım dilekçesi ile artırılacak ve eksik harcı ikmal edilecektir)

 

DELİLLER                         : Müvekkile ait SGK Sicil Dosyası (hizmet döküm cetveli, işe giriş ve çıkış bildirgeleri, işyeri detay sicil bilgileri), İşyeri özlük dosyası, Banka hesap ekstresi ve dekontları, İş sözleşmesi, İşverenlere İlişkin Ticaret Sicil kayıtları, Maaş yazısı, emsal ücret yazı cevabı, Bilirkişi incelemesi, Tanık beyanları, ibraname,ihtarname, fesih bildirimi, hesap pusulası, ücret bordrosu, puantaj kayıtları, mesai çizelgeleri, şift kayıtları, makbuzlar, e-posta kayıtları, nüfus kaydı, ikale sözleşmesi, Bölge Çalışma Müdürlüğü veya SGK kontrol memurlarınca tutulan tutanak ve raporlar,

 

SONUÇ VE İSTEM              : Arz ve izah edilen nedenlerle; müvekkilin hizmet süresi ve ücreti uyuşmazlık konusu olduğundan, aşağıda yer alan ve şu an için tam olarak belirlenmesi mümkün olmadığından belirlenebilen asgari tutarlar üzerinden mevcut SGK kayıtları gözetilerek huzurdaki tahsil amaçlı belirsiz alacak davasına konu edilen her bir talep için, hizmet süresi ve ücretin kesin olarak belirlenmesini takiben verilecek talep artırım dilekçesi ile artırmak ve eksik harcı ikmal etmek üzere,

1- …… TL net kıdem tazminatı talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından işleyecek faizi de kapsamak üzere- kabulü ile iş akdinin fesih tarihi olan     ……tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faizi ile  birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

2-……  TL net  ihbar tazminatı talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından faizleri ile beraber olmak üzere-kabulü ile; temerrüt/dava  tarihinden itibaren  işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

3-……  TL net ücretli yıllık izin talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından faizleri ile beraber olmak üzere- kabulü ile; temerrüt/dava  tarihinden itibaren  işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

4-……. TL net asgari geçim indirimi alacağı talebimizin  -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından faizleri ile beraber olmak üzere- kabulü ile; temerrüt/dava  tarihinden itibaren  işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

5-……. TL net ücret alacağı talebimizin  -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından faizleri ile beraber olmak üzere- kabulü ile; temerrüt/dava  tarihinden itibaren  işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

6-……. TL net fazla mesai alacağı talebimizin  -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından faizleri ile beraber olmak üzere- kabulü ile; temerrüt/dava  tarihinden itibaren  işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

7-……. TL net genel tatil alacağı talebimizin  -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından faizleri ile beraber olmak üzere- kabulü ile; temerrüt/dava  tarihinden itibaren  işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

8-……. TL net hafta tatili alacağı talebimizin  -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından faizleri ile beraber olmak üzere- kabulü ile; temerrüt/dava  tarihinden itibaren  işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

9-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı işverene yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına talep ederim.

Saygılarımla. …/…/

 

Davacı Vekili

 

Önemli not:   Her davanın konusu ve niteliği farklı olduğundan hak kaybına uğranılmaması için dava dilekçesinin hazırlanması ve davanın açılması sırasında avukat yardımından yararlanılması önem arz etmektedir.

T.C.

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 201  /…Esas

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU ADI-SOYADI )          : ……………….…………….  (TCK. No: ………………………….)

ADRESİ             : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………

ALACAKLI          : ……………………………………………………………..

ADRESİ             : ………………………………………………..

………………………………………………………

TEBELLÜĞ TARİHİ: …../…./201… (ilgili yazının size tebliğ edildiği tarih)

KONU               : Ödeme emrine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

Şöyle ki;

1-) Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur.

2-) Aramızda bir hukuki ilişki olmamış, sözleşme yapılmamıştır.

3-) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

Sonuç ve Talep: Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/201…

Ödeme Emrine İtiraz Eden (Borçlu)

Adı ve Soyadı: ……………..………………..

İmza: …………………………………….

EKİ: Nüfus Cüzdan Fotokopisi